Privacy Statment Fluister

Versie 12 juli 2022

1 WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Dit is het privacy statement van Fluister B.V. (hierna: FLUISTER). FLUISTER is een digitaal platform waar je als gebruiker onbeperkt toegang kan krijgen tot e-books, audioboeken, podcasts en andere digitale content.

FLUISTER hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de rechten die jij, als betrokkene, hebt.

Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de gelden wetgeving. FLUISTER is verantwoordelijke voor de hieronder genoemde verwerkingen.

2 HOE KUN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door FLUISTER, neem contact op met legal@fluister.nl.

3 VAN WIE VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken persoonsgegevens van personen waarmee we direct of indirect contact willen krijgen, contact mee hebben of contact mee hebben gehad. Voorbeelden zijn: onze gebruikers, toekomstige gebruikers, bezoekers van de website, personen die verbonden zijn aan bedrijven waar we een relatie mee hebben, een relatie mee gehad hebben of een relatie mee willen krijgen en iedereen die interesse toont in onze dienstverlening.

4 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

Hieronder staat een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die we verwerken:

Soorten persoonsgegevens Welke gegevens kunnen dit zijn?
Identificerende gegevens en contactgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Namen gezinsleden
Correspondentie, gespreksopnamen en chatopnamen
 • Gegevens die tijdens telefoongesprekken worden verstrekt
 • Gespreksopnamen
 • Chatopnamen
 • (E-mail-)correspondentie
 • Berichten die je aan ons verstuurt via sociale media
Betaalgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Betalingsvariant
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, online gebruikersomgeving en sociale media
 • Activiteiten op de website, online gebruikersomgeving en sociale media
 • IP-adressen
 • Door middel van cookies verzamelde informatie (zie ook ons cookiestatement)
 • Locatie van/gegevens over het apparaat waarmee je onze website of online gebruikersomgeving gebruikt
 • Gegevens die actief worden verstrekt of ingevuld in webformulieren
Openbare berichten over FLUISTER die je op internet achterlaat
 • Berichten op sociale media
 • Recensies

5 HOE KOMEN WE AAN JE PERSOONSGEGEVENS?

De meeste gegevens ontvangen we omdat je die aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als je een account bij ons aanmaakt, de FLUISTER app installeert, je je abonneert op de nieuwsbrief, omdat je gegevens invult op onze website of omdat je met ons communiceert.

Ook plaatsen we cookies waarmee we informatie kunnen verzamelen over je websitebezoek. Meer informatie hierover vind je in ons Cookie Statement legal@fluister.nl.

Als je FLUISTER volgt op sociale media of communiceert met of over FLUISTER, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je openbare profielgegevens. Als je informatie over FLUISTER deelt via sociale media kunnen je gegevens zichtbaar worden via die sociale media. FLUISTER volgt zelf ook social media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou.

6 VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG?

Doel & grondslag Voorbeelden
Om een relatie en overeenkomst met je aan te kunnen gaan
Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Aanmelden als gebruiker

Reageren op berichten die je ons stuurt

De gemaakte afspraken vastleggen.

De door jou aangeleverde gegevens via onze online gebruikersomgeving en bijvoorbeeld e-mail verwerken en vastleggen.

Om overeenkomsten en opdrachten uit te voeren
Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Contact met je onderhouden.
Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang

Om de kwaliteit van onze website en online gebruikersomgeving te verbeteren

Om een goed overzicht te hebben van onze gebruikers.

Om interne audits en onderzoeken te doen.

Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang en toestemming

Je informeren over een product dat mogelijk interessant voor je is, of een wijziging aan je bestaande product(en).

Om relevante informatie te kunnen tonen en je bepaalde aanbiedingen te kunnen doen. We maken hiervoor analyses en profielen.

Gebruik maken van diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep.

Het gebruik van tracking cookies om gerichte advertenties te kunnen tonen

Het verstrekken van gehashte e-mailadressen aan sociale media voor gerichte marketingcampagnes

Ter bestrijding van fraude
Grondslag: Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rust
Om wettelijke verplichtingen na te komen kunnen je persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt.
Om de positie van FLUISTER en derden te beschermen
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang
Om rechten van intellectuele eigendommen te beschermen.
Om de veiligheid en stabiliteit van ITsystemen te waarborgen
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang

Het monitoren van IT-systemen.

Om interne audits en onderzoeken te doen.

Om overeenkomsten met leveranciers en andere partners aan te gaan
Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Contact met je onderhouden.

7 AAN WIE VERSTREKKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

FLUISTER kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen treden op als verwerker voor FLUISTER en FLUISTER draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die als verwerker voor FLUISTER optreden hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van FLUISTER.

Je gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen buiten FLUISTER als we daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals toezichthoudende autoriteiten, omdat we een overeenkomst met je moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met je na te komen. Daarnaast verstrekken we je gegevens ook aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening.

8 GEVEN WIJ PERSOONSGEGEVENS DOOR NAAR ANDERE LANDEN?

FLUISTER kan gebruikmaken van diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden.

9 HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan dat we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor ze worden verzameld of verwerkt. FLUISTER hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens.

Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hierboven omschreven dan kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor onderzoek.

10 WAT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING?

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van FLUISTER worden overgedragen aan een derde partij of kan FLUISTER fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen jouw persoonsgegevens aan deze derde worden overgedragen. FLUISTER zal je in een dergelijk geval vooraf informeren.

11 WAT ZIJN JE RECHTEN?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens (zie hieronder). Als je hier meer informatie over wil of een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar legal@fluister.nl.

 • Recht om jouw toestemming in te trekken, indien wij jouw toestemming hebben gevraagd voor een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie indien persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op gegevenswissing indien persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is;
 • Recht op beperking van de verwerking indien je de juistheid van de persoonsgegevens die FLUISTER verwerkt betwist, of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door FLUISTER;
 • Recht op dataportabiliteit;
 • Recht van bezwaar tegen verwerking of direct marketing. Je heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of jouw gegevens niet meer gebruikt mogen worden. Tevens kun je specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing;
 • Recht op bezwaar en menselijke tussenkomst bij automatische besluiten;
 • Recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij FLUISTER via legal@fluister.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12 HOE BESCHERMEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die gelet op hun functie toegang nodig hebben kunnen bij je gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

13 WIJZIGINGEN

We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn of in verband met wijzigingen in regelgeving of technologische ontwikkelingen. Bij substantiële wijzigingen aan dit privacy statement, stellen wij jou daarvan op de hoogte. Zo nodig vragen wij jouw toestemming voor een gewijzigde of nieuwe verwerking.